Upravit stránku

Firma Průmstav Náchod se svými zaměstnanci zajišťuje širokou škálu stavebních činností, jako generální dodavatel staveb. Největší objem obratu firmy tvoří průmyslová výstavba, jejíž výsledky jsou v časové řadě pozitivní a rostoucí a tvoří hlavní zakázkovou náplň společnosti. Mimo tento stavební obor se společnost zabývá i jinými druhy výstavby a o všestrannosti zaměření firmy Průmstav Náchod svědčí nejen stavby občanské vybavenosti, ale i stavby bytového charakteru.

Dobré jméno organizace je podloženo dlouholetou prací na budování společnosti, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky.

Systémy managementu jakosti (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.


Oblast řízení jakosti:

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 • naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí

Oblast systému environmentálního managementu:

 • Společnost se zavazuje neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá.
 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů
 • Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.

Identifikační údaje uchazeče

Název :Průmstav Náchod s.r.o.IČO 25275062
Ulice: Dobrošovská 1776DIČ CZ25275062
Sídlo vč. PSČ:547 01 Náchodwww.prumstavnachod.cz
E-mail :Tel. :Fax :Banka :Číslo účtu :
priprava@prumstavnachod.cz491 422 405491 422 405KB Náchod8209060297/0100
Kontaktní osoby
Statutární zástupce jednající jménem uchazečeVratislav Zítka – jednatel
ing. Zdeněk Možíš – jednatel
Osoby oprávněné jednat v technických záležitostech
týkajících se nabídky
Vratislav Zítka - jednatel
Základní informace
Datum zápisu do OR9. září 1997
Výše základního jmění v Kč20 mil. Kč
Roční obrat v mil. Kč (pouze ze stavební čin.)201320142015
133,1131,7145,7
Informace o řízení jakosti uchazeče dle norem ISO
Systém řízení jakosti (číslo normy)Pro činnostPlatnost do
ČSN EN ISO 9001 : 2015Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování26.5.2020
ČSN EN ISO 14001 : 2015Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování26.5.2020
ČSN EN ISO 45001 : 2018Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování5.6.2022
Údaje k počtu zaměstnanců
Zaměstnanců celkem65
Z toho technických pracovníků18Z toho dělnických profesí47
Z počtu dělnických profesí počet
dělníků stavební výroby
47
Počet autorizovaných inženýrů
nebo techniků ve výstavbě
4

CERTIFIKÁTY ISO

Průmstav Náchod s.r.o.

 • je držitelem certifikátu, jímž se potvrzuje prověření a shoda systému managementu jakosti pro provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování s normou ČSN EN ISO 9001 : 2015
 • je držitelem certifikátu, jímž se potvrzuje, že systém enviromentálního managementu podniku Průmstav Náchod s.r.o. pro provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování byl prověřen a uznán ve shodě s normou ČSN EN ISO 14001 : 2018 
 • Ve firmě Průmstav Náchod s.r.o. proběhl v únoru 2007 předaudit a v dubnu 2007 proběhl audit pro získání certifikátu, jímž se potvrzuje, že systém managementu  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podniku Průmstav Náchod s.r.o. je uznán ve shodě s normou BS OHSAS 45001 : 2018

  POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI

  Úvod

  Součástí systému řízení firmy Průmstav Náchod s.r.o. je systém řízení jakosti splňující požadavky řady ČSN ISO 9000. Systém byl vybudován podle přijatého harmonogramu za pomoci poradců - certifikovaných auditorů firmy ViaSyst s.r.o. České Budějovice a byl v lednu 2000 certifikován certifikačním orgánem č. 671/2003, TZÚS Praha. Systém jakosti je předpokladem záruky, že všechny požadavky zákazníka a jeho očekávání budou v plné míře splněny. V roce 2005 firma získala certifikát ČSN EN 14001:2005.

  Základní údaje o zakázce a firmě

  Název firmy :
  Průmstav Náchod s.r.o.
  Dobrošovská 1776
  547 01 Náchod

  Přehled odpovědností

  Pro všechny činnosti řídící, výkonné a kontrolní jsou v systému jakosti firmy vymezeny potřebné osobní odpovědnosti významné z hlediska zajištění jakosti prací a výrobků.


  ČinnostJméno a funkce
  Organizace, systém jakosti, smluvní záležitostiVratislav Zítka – jednatel
  Příprava stavby, nakupování a zajišťování dodavatelůRadovan Pražák – vedoucí přípravy
  Řízení výroby, identifikace, sledovatelnost, kontrola a zkoušení, záznamy o jakostikonkrétní stavbyvedoucí
  Metrologieing. Zdeněk Možíš - jednatel
  Řízení neshod a reklamaceVratislav Zítka – jednatel
  Ochrana díla a jeho předání zákazníkovikonkrétní stavbyvedoucí
  Výcvik pracovníkůing. Zdeněk Možíš – jednatel

  Dokumentace

  Veškerá dokumentace pro řízení výroby a systému jakosti je řízena tak, aby všechny činnosti probíhaly neustále podle platných a aktuálních dokumentů. Řízení dokumentů a údajů zahrnuje jejich evidenci, postupy pro vyhotovení, přezkoumání, schválení, vydávání, distribuci a stálou kontrolu. Řízeny jsou rovněž dokumenty externí (zákony, vyhlášky, normy) a převzaté.

  Sled činností prováděných stanovenými postupy

  Nabídka - Smlouva o dílo - Přezkoumání smlouvy - Příprav výroby - Nakupování - Zajištění dodávek - Výroba a kontrola - Přejímky prací dodavatelů - Řízení neshod a opatření k nápravě - Uvolnění díla k předání - Předání díla zákazníkovi - Záruční servis a vypořádání reklamací.

  Příprava výroby

  Po podpisu smlouvy o dílo je vypracována dokumentace výroby (stavby), která sestává z

  • uzavření smlouvy o dílo
  • specifikace technologických postupů
  • identifikace norem a závazných předpisů, které budou respektovány při provádění prací, jejich řízení a kontrole
  • harmonogramu prací
  • kalkulace
  • kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
  • smluv s dodavateli
  • projektové(realizační) dokumentace

     Stav po kontrole a zkouškách

  1. Před vstupem materiálů do výroby předchází vstupní kontrola, jejíž rozsah uvádí kontrolní a zkušební plán. Odpovědnost za provedení a zaznamenávání výsledků vstupní kontroly má stavbyvedoucí. Bez dokončené vstupní kontroly s kladnými výsledky žádný materiál neuvolní k použití.
   Záznamy jsou vedeny ve stavebním deníku a na předepsaných dokladech (dodací listy).
  2. Všechny výsledky prací dodavatelů a ty, které budou dalšími činnostmi zakryty, budou předmětem přejímek a záznamů. Odpovědnost má stavbyvedoucí.
  3. Před předáním díla objednateli budou výsledky všech aplikovaných činností přezkoumány a posouzeny vedoucím provozně-technického úseku.

  Řízení neshod, opatření k nápravě a prevence

  Všechny identifikované neshody, reklamace a stížnosti jsou řízeny stanovanými postupy a vedou k přijetí účinných opatření k nápravě.

  Informace ze všech činností jsou zpracovávány a využívány k prevenci neshod.

  Závěr

  Systematické plnění činností uvedených v plánu jakosti a účinné fungování systému jakosti, který splňuje požadavky ČSN EN ISO 9001:2001, zaručují způsobilost firmy Průmstav Náchod s.r.o. realizovat tuto nabídku podle všech specifikovaných požadavků objednatele a závazných předpisů.

  POJIŠTĚNÍ

  1. Zákonné pojištění zaměstnancůKooperativa pojišťovna a.s.
  Všichni pracovníci mají zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu, nebo nemoci z povolání u Kooperativy pojišťovny a.s., kde není omezen limit plnění. Kromě toho mají někteří zaměstnanci individuálně sjednáno vlastní úrazové pojištění.
  2. Pojištění majetku
  - zásoby
  - finanční prostředky
  - investiční majetek
  Generali Pojišťovna a.s.
  1 000 000 Kč
  80 000 Kč
  7 700 000 Kč

  3. Pojištění odpovědnosti za škodu
  - jednotlivě
  - celkem

  Generali Pojišťovna a.s.
  65 000 000 Kč
  105 000 000 Kč

  Společnost Průmstav Náchod s.r.o. má uzavřenou Rámcovou pojistnou smlouvu s pojistitelem Generali Pojišťovna a.s. na provádění pozemních staveb, včetně souvisejících stavebních prací, na základě konkrétních smluv o dílo mezi objednatelem a pojištěným, jako zhotovitelem.
  Originál smlouvy, včetně všeobecných pojistných podmínek je uložen v sídle firmy Průmstav Náchod s.r.o. a na požádání jsme připraveni jej předložit.
  4. Na konkrétní zakázky dále sjednáváme pojištění dle individuálních podmínek.

   

  Před zahájením nové zakázky provádíme proškolení pracovníků ke konkrétní akci a jejich seznámení s případnými mimořádnými bezpečnostními předpisy a požadavky investora na daném staveništi.

  Tento web využívá cookies

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti